กรณียกเลิกการจอง

 1. ยกเลิกการจอง ในวันเข้าพัก ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
 2. ยกเลิกการจอง โดยอยู่ไม่ครบตามเงื่อนไขที่จองเข้ามา ( Early Check out ) ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัท จะไม่คืนเงินในส่วนที่เหลือ คิดค่าธรรมเนียม 100%
 3. ยกเลิกการจอง ในช่วง Low Season 1 พ.ค. – 31 ต.ค ลูกค้าต้องแจ้งยกเลิกการจองไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ และ ทางบริษัทคิดค่าธรรมเนียมการยกเลิก 15 % จากยอดทั้งหมด
 4. ยกเลิกการจอง ในช่วง High Season 1 ก.พ – 30 เม.ย และ 1 พ.ย - 30 พ.ย ลูกค้าต้องแจ้งยกเลิกการจองไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ และ ทางบริษัทคิดค่าธรรมเนียมการยกเลิก 30 % จากยอดทั้งหมด
 5. ยกเลิกการจอง ในช่วง Peak Season 1 ธ.ค. – 31 ม.ค. และ ช่วงเทศกาล หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ลูกค้าต้องแจ้งยกเลิกการจองไม่น้อยกว่า 30 วันทำการ และ ทางบริษัทคิดค่าธรรมเนียมการยกเลิก 50 % จากยอดทั้งหมด
 6. ยกเลิกการจอง โดยไม่อยู่ในเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถทำการยกเลิกได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการคิดค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน


กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจอง

 1. การลดห้อง แล้วมีส่วนต่างในการคืนเงิน ทางบริษัท คิดค่าธรรมเนียม 300 บาท ต่อห้อง ต่อคืน (รวมค่าธรรมเนียมการโอนคืน)    การยกเลิก เตียงเสริม, ที่นอนเสริม คิดค่าธรรมเนียม 100 บาท ต่อห้อง ต่อคืน (รวมค่าธรรมเนียมการโอนคืน)
 2. การเปลี่ยนแปลงประเภทห้องพัก แล้วมีส่วนต่างในการคืนเงิน ทางบริษัท คิดค่าธรรมเนียม 300 บาท ต่อห้อง ต่อคืน(รวมค่าธรรมเนียมการโอนคืน)
 3. การเปลี่ยนแปลง หรือ ย้ายโรงแรม แล้วมีส่วนต่างในการคืนเงิน ทางบริษัท คิดค่าธรรมเนียม 300 บาท ต่อครั้ง (ในกรณีที่บริษัทยังไม่ได้โอนเงินให้กับโรงแรมเท่านั้น หากลูกค้าแจ้งย้ายโรงแรมหลังจากบริษัท โอนเงินให้กับโรงแรมที่ทำการจองครั้งแรก ถือว่า เป็นการแจ้งยกเลิก ไม่อยู่ในเงื่อนไขนี้)

 

กรณีเลื่อนวันเข้าพัก

 1. เลื่อนวันเข้าพัก ในช่วง Low Season 1 พ.ค. – 31 ต.ค ลูกค้าต้องแจ้งเลื่อนวันเข้าพัก ไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ ก่อนถึงวันที่เข้าพักจริง
 2. เลื่อนวันเข้าพัก ในช่วง High Season 1 ก.พ – 30 เม.ย และ 1 พ.ย - 30 พ.ย ลูกค้าต้องแจ้งเลื่อนวันเข้าพัก ไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ ก่อนถึงวันที่เข้าพักจริง
 3. เลื่อนวันเข้าพัก ในช่วง Peak Season 1 ธ.ค. – 31 ม.ค. และ ช่วงเทศกาล หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ลูกค้าต้องแจ้งเลื่อนวันเข้าพัก ไม่น้อยกว่า 30 วันทำการ ก่อนถึงวันที่เข้าพักจริง
 4. บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการเลื่อนวันเข้าพักหากลูกค้าไม่ติดต่อกับบริษัทโดยตรง และ การเลื่อนวันเข้าพักดังกล่าวจะต้องมีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทเท่านั้น
 5. การเลื่อนวันเข้าพัก หากมีส่วนต่างค่าห้องพักที่ต้องคืนเงินให้กับลูกค้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
 6. การเลื่อนวันเข้าพักไม่สามารถทำได้ หากไม่อยู่ในเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น